注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

jixiangniao71的博客

心愿是风,快乐是帆,幸福是船,心愿的风吹着快乐的帆载着幸福的船,飘向你!

 
 
 

日志

 
 

四大水口认龙立向  

2015-03-12 16:22:24|  分类: 【7】易经天地 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
四大水口认龙立向
口诀:

乙丙交戌,戌是寅午戌火局之库;

辛壬会辰,辰是申子辰水局之库。

斗牛纳丁庚,丑是巳酉丑金局之库;

金羊收癸甲,未是亥卯未木局之库。

四大水口是根据《河图》理数而划分的,即一六、二七、三八、四九生成之数,以及《洛书》九宫合十之数演算出来的。

1、乙丙交戌

 


凡是在辛戌、乾亥、壬子六字方位出水者,一律称之为火局,凡见火局皆以乙木为龙,丙火为水,丙火为阳干,从寅上起长生,顺数至戌,戌为丙火之库。乙木为阴干,从午上起长生逆数至戌,戌为乙木之墓库。乙木与丙火一阴一阳,阳顺阴逆,皆入墓于戌,同归火库,这就是乙丙交戌。

 

2、辛壬会辰


若在乙辰、巽巳、丙午六字方位出水者,一律称之为水局,凡见水局皆以辛金为龙,壬为水、为阳干,从申位上起长生,顺数之辰,辰为辛金之库。辛金与壬水一阴一阳,阳顺阴逆,皆入墓于辰,这就是辛壬会辰。

3、斗牛纳丁庚
若在癸丑、艮寅、甲卯六字方位出水者,一律称之为金局,凡见金局皆以丁火为龙,庚金为水、为阳干,从巳位上起长生,顺数至丑,丑为庚金之墓库。丁火为阴干,从酉位上起长生逆数至丑,丑为丁火墓库,庚金与丁火一阴一阳,阳顺阴逆,皆入墓于丑,这就是斗牛纳丁庚之气。

4、金羊收癸甲
若在丁未、坤申、庚酉六字方位出水者,一律称为木局,凡见木局皆以癸水为龙。甲木为水、为阳干,从亥上起长生,顺数至未,未为甲木之墓库。癸水为阴干,从卯上起长生,逆数至未,未为甲木之墓库,甲木与癸水一阴一阳,阳顺阴逆,皆入墓于未,这就是金羊收癸甲。乙丙交戌的应用方法

不论阳宅、阴宅,首先看水从什么而来,又在什么方位出去?站在穴位中心用罗盘测量出水口的位置。若出水口在辛戌、乾亥、壬子六山聚会流出者,此六山就为乙丙墓库,确定为火局。龙法为:以阴干乙木逆数十二长生,水法以阳干丙火顺数十二长生,若丙火在寅,从寅位上起长生顺数,卯位是沐浴、辰是冠带……戌为墓库。乙木阴干长生在午,从午位上逆数,长生在午、沐浴在巳、冠带在辰……墓库在戌。阳干顺数、阴干逆数,同数到戌为墓库,因此叫乙丙交戌。

龙水十二长生图

┌──── ┬── ┬── ┬──── ┐
│ 临 │ 帝旺 │ 衰 │ │
│ 巽巳 │ 丙午 │ 丁未 │胎坤病│
│ 沐浴 │ 生 │ 养 │ 申 │
├──── ┼── ┴── ┼──── ┤
│冠乙冠 │ │ 庚 │
│带辰带 │ 内层龙 │绝酉死│
├──── ┤ 外层水 ├──── ┤
│沐 甲临 │ │墓 辛墓│
│浴 卯官 │ │ 戌 │
├──── ┼── ┬── ┼──── ┤
│ 帝旺 │ 衰 │ 病 │ 死 │
│ 寅艮 │ 癸丑 │ 壬子 │ 乾亥 │
│ 生 │ 养 │ 胎 │ 绝 │
└──── ┴─ ──── ┴─ ───┘

中层二十四山向,水口在辛戌、乾亥、壬子,墓、绝、胎三个方位,丙火为长生在寅、帝旺在午、墓库在戌;乙木为长生在午、帝旺在寅、墓库在戌,乙丙交戌皆属火局的出水口。

图中内圈龙从丙午二山入首叫生龙,从乙辰二山入首叫冠带龙,从甲卯二山入首叫临官龙,从艮寅二山入首叫旺龙,这八山来龙都叫生旺龙,若龙形好、又有生旺之气,定可人丁兴旺。从壬子二山入首叫病龙,从乾亥二山入首叫死龙,从庚酉二山入首叫绝龙,这六山来龙,都叫死龙,龙形再好也不会大发。
龙之生为水之旺,病为夫,乙为妻,乃阴阳德配,天地之纲理。
如丙午入首是为生龙,宜立寅艮长生向;艮寅龙入首是为旺龙,宜定丙午旺向。以龙水配合
认龙立向,以元关通窍,同时龙水归于一库。

壬辛会辰的应用方法

无论阳宅、阴宅,先找中心点,看出水口在何方?将罗盘放在中心点。若水口在乙辰、巽巳、丙午方位聚会,则定为水局,水法以“壬水”从申位上起十二长生顺布,至辰的方位到墓。龙法以辛金从子位上起长生,逆布至辰的方位到墓,就是辛壬会辰。

辛壬会辰龙水十二长生图

┌── ──┬─ ─┬─ ─┬ ─── ─┐
│ 墓 │ 绝 │ 胎 │ 养 │
│ 乙辰 │ 巽巳 │ 丙午 │ 丁 │
│ 墓 │ 死 │ 病 │ 衰 未 │
├─── ┼ ── ┴ ── ┼ ─── ─┤
│ 死卯绝 │ │ 坤 │
│ 甲 │ 内层龙 │ 旺 申 生 │
├── ──┤ 外层水 ├ ─── ─┤
│ 病 寅胎 │ │ 临 庚 沐 │
│ 艮 │ │ 酉 │
├ ── ──┼ ── ┬ ── ┼─ ── ─┤
│ 养 │ 生 │ 沐 │ 冠 │
│ 丑癸 │ 子 壬 │ 亥乾 │ 戌辛 │
│ 衰 │ 旺 │ 临 │ 冠 │
└ ─── ─┴─ ─── ─┴ ── ──┘
水为阳、龙为阴,阳顺阴逆排布。

中层水口位于乙辰、巽巳、丙午三个方位,外圈墓、绝、胎为水局出口方位。壬长生在申、帝旺在子、墓库在辰;辛金长生在子、帝旺在申、墓库在辰。

壬子二山入首为生龙,从辛戌二山入首为冠带龙,从庚酉二山入首为临官龙,从坤申二山入首为旺龙,此八龙皆为生旺之龙,再配上好的龙形,定会大发人丁。
若龙从丙午二山入首,为病龙,从巽巳二山入首为死龙,从甲卯二山入首为绝龙,此六山来龙皆为死绝之龙,龙形再好也不会发福。
壬属阳、为水,辛属阴、为龙,龙之生为水之旺,水之旺为龙之生。如壬子龙入首,是为生龙,最好立坤申长生向;如坤申龙入首为旺龙,立壬子旺向。要认龙立向,龙水配合,龙水同归于一库为“通窍”,为阴阳相合。
斗牛纳丁庚的应用方法

无论阳宅、阴宅,先找中心点,看出水口在何方?将罗盘放在中心点。若水口在癸丑、艮寅、甲卯方位聚会,则定为金局,水法以“庚水”从巳位上起十二长生顺布,至丑的方位到墓。龙法以丁火从酉位上起长生,逆布至丑的方位也到墓,就是斗牛纳丁庚之气。

斗牛纳丁庚龙水金局十二长生图
┌ ── ─┬ ── ┬ ── ┬ ── ──┐
│ 养 │ 生 │ 沐 │ 冠 │
│ 乙辰 │ 巽巳 │ 丙午 │ 丁未 │
│ 衰 │ 旺 │ 临 │ 冠 │
├ ─── ─┼ ── ┴ ── ┼ ─── ─┤
│ 胎卯病 │ │ 坤 │
│ 甲 │ 内层龙 │ 沐 申 临 │
├ ─── ─┤ 外层水 ├ ─── ─┤
│ 绝寅 死 │ │ 生庚 旺 │
│ 艮 │ │ 酉 │
├ ─── ─┼ ─ ─ ┬ ──┼ ── ──┤
│ 墓 │ 绝 │ 胎 │ 养 │
│ 丑癸 │ 子壬 │ 亥乾 │ 戌辛 │
│ 墓 │ 死 │ 病 │ 衰 │
└ ─── ─┴ ──── ─┴─ ───┘
水为阳、龙为阴,阳顺阴逆排布。
庚金长生在巽巳、旺在庚酉、墓在癸丑,以阳干顺布十二长生,沐浴在午、冠带在未……。丁火长生在庚酉、旺在巽巳、墓在癸丑,

丁火阴干逆布十二长生,长生在庚酉、沐浴在申……。若水口在癸丑、艮寅、甲卯六山聚会流出,水出金库丑方,丑位是丁、庚之墓库,阴阳顺逆,生旺同会于丑墓,叫“斗牛纳丁庚”之气。以龙立向,叫龙随水行,龙水配合适宜,为阴阳得道,叫“元关通窍”,龙向同归一库,为富贵长久。

方法:罗盘定位,观察龙从何方入首,若从庚酉二山入首,叫生龙;从丁未二山入首叫冠带龙;从丙午二山入首叫临官龙;从巽巳二山入首叫旺龙。此八山来龙皆叫生旺之龙,若再有龙形生旺,定能大富大贵。

若从甲卯二山来龙是病龙;从艮寅二山来龙是死龙;从壬子二山来龙是绝龙;这几个山向来龙,皆犯死绝之气,龙形再好也不会发福。

庚为夫,丁为妻,龙生水旺,水旺龙生,阴阳德配。庚酉方来龙是为生龙,宜定向巽巳长生向;巽巳方来龙是为旺龙,宜定庚酉向。


凡金局,龙从庚酉方来,水从癸丑方去;龙从巽巳方来,水从癸丑方去;龙从丙午方来,水从癸丑方去,都是大吉大利之龙水。
龙从甲卯方来,从艮寅方来,从壬子方来,水从癸丑方去,都是病龙、死龙、绝龙入首,是大凶之龙水。
金羊收癸甲龙水木局的应用方法

不论阳宅、阴宅,首先看水从什么而来,又在什么方位出去?站在穴位中心用罗盘测量出水口的位置。若出水口在丁未、坤申、庚酉六山聚会流出者,此六山就为癸甲墓库,确定为木局。龙法为:以阴干癸水逆数十二长生;,水法以:阳干甲木顺数十二长生,若甲木长生在亥,从亥位上起长生顺数,子位是沐浴、丑是冠带……未为墓库。癸水阴干长生在卯,从寅位沐浴上逆数,长生在卯、沐浴在寅、冠带在丑……墓库在未。阳干顺数、阴干逆数,同数到未为墓库,因此叫金羊收癸甲之龙。

十二长生图
┌────┬──┬──┬────┐
│ 衰 │ 病 │ 死 │ 墓 │
│ 乙辰 │巽巳│丙午│ 丁 │
│ 养 │ 胎 │ 绝 │墓未 │
├────┼──┴──┼────┤
│旺卯生│ │ 坤 │
│ 甲 │ 内层龙 │死 申 绝│
├────┤ 外层水 ├────┤
│临寅沐│ │病 庚 胎│
│ 艮 │ │ 酉 │
├────┼──┬──┼────┤
│ 冠 │ 临 │ 旺 │衰 │
│ 丑癸 │子壬│亥乾│ 戌辛 │
│ 冠 │ 沐 │ 生 │ 养│
└────┴─────┴────┘
羊为未,未为木之库。癸甲同源,水口位于丁未、坤申、庚酉,墓、绝、胎三个方位。本图以甲阳木长生在乾亥,顺布,长生在亥,帝旺在卯,墓库在未;癸水阴水长生在卯,逆布,帝旺在亥,墓库在未,甲、癸都至未墓库。

若甲卯二山来龙是生龙,癸丑二山来龙是冠带龙,壬子二山来龙是临官龙,乾亥二山来龙是旺龙,此八山来龙皆为生旺得气,再配以龙形,必然大发财源,荣华富贵;
若甲卯二山来水是帝旺之水,癸丑二山来水是冠带之水,乾亥二山来水是长生之水,此组合为生旺之龙水,更是富贵千秋的龙水。龙之生为水之旺,水之旺为龙之生,为生旺得令之龙水。
口诀:

乙丙交戌,戌是寅午戌火局之库;

辛壬会辰,辰是申子辰水局之库。

斗牛纳丁庚,丑是巳酉丑金局之库;

金羊收癸甲,未是亥卯未木局之库。

四大水口是根据《河图》理数而划分的,即一六、二七、三八、四九生成之数,以及《洛书》九宫合十之数演算出来的。

1、乙丙交戌
凡是在辛戌、乾亥、壬子六字方位出水者,一律称之为火局,凡见火局皆以乙木为龙,丙火为水,丙火为阳干,从寅上起长生,顺数至戌,戌为丙火之库。乙木为阴干,从午上起长生逆数至戌,戌为乙木之墓库。乙木与丙火一阴一阳,阳顺阴逆,皆入墓于戌,同归火库,这就是乙丙交戌。

2、辛壬会辰
若在乙辰、巽巳、丙午六字方位出水者,一律称之为水局,凡见水局皆以辛金为龙,壬为水、为阳干,从申位上起长生,顺数之辰,辰为辛金之库。辛金与壬水一阴一阳,阳顺阴逆,皆入墓于辰,这就是辛壬会辰。
3、斗牛纳丁庚
若在癸丑、艮寅、甲卯六字方位出水者,一律称之为金局,凡见金局皆以丁火为龙,庚金为水、为阳干,从巳位上起长生,顺数至丑,丑为庚金之墓库。丁火为阴干,从酉位上起长生逆数至丑,丑为丁火墓库,庚金与丁火一阴一阳,阳顺阴逆,皆入墓于丑,这就是斗牛纳丁庚之气。
4、金羊收癸甲
若在丁未、坤申、庚酉六字方位出水者,一律称为木局,凡见木局皆以癸水为龙。甲木为水、为阳干,从亥上起长生,顺数至未,未为甲木之墓库。癸水为阴干,从卯上起长生,逆数至未,未为甲木之墓库,甲木与癸水一阴一阳,阳顺阴逆,皆入墓于未,这就是金羊收癸甲。


乙丙交戌的应用方法

不论阳宅、阴宅,首先看水从什么而来,又在什么方位出去?站在穴位中心用罗盘测量出水口的位置。若出水口在辛戌、乾亥、壬子六山聚会流出者,此六山就为乙丙墓库,确定为火局。龙法为:以阴干乙木逆数十二长生,水法以阳干丙火顺数十二长生,若丙火在寅,从寅位上起长生顺数,卯位是沐浴、辰是冠带……戌为墓库。乙木阴干长生在午,从午位上逆数,长生在午、沐浴在巳、冠带在辰……墓库在戌。阳干顺数、阴干逆数,同数到戌为墓库,因此叫乙丙交戌。

龙水十二长生图

┌──── ┬── ┬── ┬──── ┐
│ 临 │ 帝旺 │ 衰 │ │
│ 巽巳 │ 丙午 │ 丁未 │胎坤病│
│ 沐浴 │ 生 │ 养 │ 申 │
├──── ┼── ┴── ┼──── ┤
│冠乙冠 │ │ 庚 │
│带辰带 │ 内层龙 │绝酉死│
├──── ┤ 外层水 ├──── ┤
│沐 甲临 │ │墓 辛墓│
│浴 卯官 │ │ 戌 │
├──── ┼── ┬── ┼──── ┤
│ 帝旺 │ 衰 │ 病 │ 死 │
│ 寅艮 │ 癸丑 │ 壬子 │ 乾亥 │
│ 生 │ 养 │ 胎 │ 绝 │
└──── ┴─ ──── ┴─ ───┘

中层二十四山向,水口在辛戌、乾亥、壬子,墓、绝、胎三个方位,丙火为长生在寅、帝旺在午、墓库在戌;乙木为长生在午、帝旺在寅、墓库在戌,乙丙交戌皆属火局的出水口。

图中内圈龙从丙午二山入首叫生龙,从乙辰二山入首叫冠带龙,从甲卯二山入首叫临官龙,从艮寅二山入首叫旺龙,这八山来龙都叫生旺龙,若龙形好、又有生旺之气,定可人丁兴旺。从壬子二山入首叫病龙,从乾亥二山入首叫死龙,从庚酉二山入首叫绝龙,这六山来龙,都叫死龙,龙形再好也不会大发。
龙之生为水之旺,病为夫,乙为妻,乃阴阳德配,天地之纲理。
如丙午入首是为生龙,宜立寅艮长生向;艮寅龙入首是为旺龙,宜定丙午旺向。以龙水配合
认龙立向,以元关通窍,同时龙水归于一库。


  评论这张
 
阅读(75)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018